Можно ли взыскать материальный ущерб с гражданки, из за которой я понес убытки?

Взыскание материального ущерба с работника через суд

Можно ли взыскать материальный ущерб с гражданки, из за которой я понес убытки?

До Дніпровського районного суду

м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3

поштовий індекс: 02105

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Марс» код ЄДРПОУ 153685247 адреса: м. Київ, просп. В. Маяковського, буд. 86 поштовий індекс: 02358 тел. + 38(056) 788-00-00

е-mail: mars1@gmail.com

Відповідач: Петриченко Володимир Володимирович адреса: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 125, кв. 65 поштовий індекс: 02001

тел. +38(067) 258-25-36

Ціна позову: 80 976 грн. 80 коп.

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди,
заподіяної підприємству працівником

Відповідач працював у ТОВ «Марс» на посаді майстра лісу з 15 березня 2014 року. 17 березня 2014 року з ним було укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Під час проведеної 23 травня 2019 року інвентаризації підзвітних відповідачеві товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ) виявлено нестачу лісопродукції на суму 79 055 грн. 80 коп., з яких:

 • дрова технологічні – дуб 69,345 м3 на суму 35 278 грн. 30 коп.;
 • дрова технологічні – ялинка 20,567 м3 на суму 12 654 грн. 25 коп.;
 • техсировина, у тому числі техсировина для виробничо-технічного призначення 21,456 м3 на суму 31 123 грн. 25 коп.

Зазначену шкоду відповідач добровільно відшкодувати не погоджується.

Відповідач повинен нести повну матеріальну відповідальність перед ТОВ «Марс» за нестачу лісоматеріалів як працівник, з яким було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Нестача лісопродукції виникла у зв’язку з недбалими діями відповідача, який не забезпечив її збереження.

Згідно зі ст. 130 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.

У разі покладення матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом установлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Порушення працівником покладених на нього трудових обов’язків є протиправними діями.

Трудові обов’язки працівника визначаються законодавством, трудовим договором, посадовою інструкцією, наказами керівника тощо.

Підставою для матеріальної відповідальності може бути вина у формі прямого умислу або необережності (халатність, недбалість); дії працівника повинні призвести до негативних наслідків, тобто має бути пряма дійсна шкода, що підлягає відшкодуванню; між діями та наслідками дій працівника наявний причинний зв’язок.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст.

134 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, якщо між працівником і підприємством, установою, організацією згідно зі ст.

1351 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за забезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені підприємством, установою, організацією з працівниками, які досягли 18-річного віку, обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей (ст. 1351 КЗпП). Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджено постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24 (далі – Перелік № 447).

Згідно з цим Переліком до робіт, що мають виконуватися працівниками, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, відносяться роботи з приймання на зберігання, обробки, зберігання, відпуску матеріальних цінностей на складах.

Відповідно до п. 2.22 посадової інструкції майстра лісу на останнього покладений обов’язок щодо здійснення охорони контори лісництва та матеріальних цінностей, які знаходяться на території лісництва.

Відповідач прийняв під звіт ТМЦ, нестачу яких виявлено під час інвентаризації 23 травня 2019 року. Відповідач був ознайомлений із наказом про її проведення від 22.05.19 р. № 23-АП, про що свідчить його підпис на цьому наказі.

Він був присутнім під час інвентаризації. Крім того, згідно з пояснювальною запискою від 22 травня 2019 року відповідач визнав факт нестачі ТМЦ, установленої під час інвентаризації, але відмовився сплачувати суму матеріальної шкоди.

Підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача із цим самим предметом та з цих самих підстав. Оригінали документів, копії яких додано до позовної заяви, знаходяться у ТОВ «Марс».

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст. 232, 233 КЗпП, керуючись ст. 4, 19, 175–177, 184 ЦПК, ПРОШУ:

Стягнути з Петриченка Володимира Володимировича (ІПН 23598745216) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Марс» (код ЄДРПОУ 153685247) матеріальну шкоду в розмірі 79 055,80 грн. та судовий збір у розмірі 1 921 грн., усього – 80 976 грн. 80 коп.

Додатки:

 1. Оригінал квитанції про сплату судового збору.
 2. Копія договору про повну матеріальну відповідальність від 17.03.14 р. № 23.

Источник: //uteka.ua/publication/commerce-12-pravovie-soveti-67-vzyskanie-materialnogo-ushherba-s-rabotnika-cherez-sud

Вс рф разъяснил, как работодателям возместить материальный ущерб, причиненный работниками

Можно ли взыскать материальный ущерб с гражданки, из за которой я понес убытки?

Можно ли потребовать возмещения материального ущерба с работника, если он возник из-за непреодолимой силы? Вправе ли суд по своей инициативе снизить размер взыскиваемого ущерба? Когда не получится восстановить годичный срок исковой давности по искам о возмещении материального ущерба? Ответы на эти и другие вопросы ВС РФ включил в Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника.

Президиум ВС РФ утвердил 05.12.2018 Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника (далее — Обзор). В нем представлены позиции об исчислении срока давности по искам о возмещении материального ущерба, о возмещении затрат на обучение, о некоторых процессуальных ошибках при подаче таких исков и др.

Годичный срок давности считается с даты обнаружения ущерба

В Обзор включили позицию о том, что годичный срок для обращения в суд с иском о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, исчисляется со дня обнаружения работодателем такого ущерба.

Если работодатель его пропустит без уважительной причины, то суд откажет в иске. Пример: 30 июля 2015 г. работник попал в ДТП по своей вине. Работодатель оплатил ремонт 9 февраля 2016 г.

, а иск о возмещении причиненного работником материального ущерба подал только 7 октября 2016 г. Суд отказал в удовлетворении иска из-за истечения срока давности. Его нужно было исчислять со дня обнаружения работодателем ущерба, то есть с 30 июля 2015 г.

— со дня совершения работником ДТП, о котором работодателю стало известно в этот же день. Этот срок нельзя считать от даты оплаты работодателем расходов на ремонт поврежденного автомобиля.

В другом деле работодатель выявил недостачу у работника — продавца в торговой палатке. Это произошло из-за того, что работник не закрыл дверь и неустановленные лица украли деньги. Работодатель подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица.

Почти через три года уголовное дело было прекращено из-за истечения срока давности уголовного преследования. Работодатель подал иск о возмещении ущерба с продавца палатки. При этом он потребовал восстановить срок исковой давности. Суд отказал.

Он указал, что возбуждение уголовного дела в отношении неустановленного лица (не работника) не является исключительным обстоятельством, из-за которого возможно восстановление срока исковой давности.

В еще одном деле работник тоже попал в ДТП, но дело об административном правонарушении было прекращено ввиду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.

Сначала работодатель пытался взыскать ущерб с иных лиц, которые участвовали в ДТП, но получил отказ.

Тогда он подал иск о возмещении материального ущерба с работника — водителя автомобиля, с которым был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Также он заявил о восстановлении срока исковой давности. Но суд отказал.

То, что работодатель потратил много времени на возмещение ущерба с других лиц, не относится к исключительным, не зависящим от воли работодателя обстоятельствам, препятствовавшим ему своевременно обратиться в суд с иском о привлечении работника к материальной ответственности.

У бывшего работника тоже нужно запрашивать объяснения

До принятия решения о возмещении ущерба работодатель обязан провести проверку, истребовать от работника письменное объяснение для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Бремя доказывания соблюдения порядка привлечения работника к материальной ответственности законом возложено на работодателя.

В одном деле работодатель обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба с материально ответственного работника, который уволился по собственной инициативе. После увольнения работодатель провел проверку и выявил недостачу. Суд удовлетворил иск.

Он принял во внимание акт проверки хозяйственной деятельности работодателя, акт сверки, расходные кассовые ордера.

При этом суд отметил, что непредставление работодателем доказательств истребования у работника объяснений по факту недостачи в связи с увольнением не дает оснований для отказа в удовлетворении иска. Апелляция согласилась с такой позицией.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение. Во-первых, суды не выяснили, какой порядок работы с наличными денежными средствами был установлен в период работы ответчика, ознакомлен ли он с этим порядком работы и был ли он им соблюден.

Во-вторых, они не приняли во внимание, что проверка хозяйственной деятельности была проведена в отсутствие материально ответственного лица (ответчика), которое не было ознакомлено с результатами проверки. В-третьих, работодатель не истребовал письменные объяснения относительно выявленной недостачи.

Тот факт, что работник уже уволился, не имеет значения.

Еще несколько позиций ВС РФ из Обзора практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника

Обязанность работника возместить причиненный работодателю ущерб, в том числе при заключении соглашения о добровольном возмещении материального ущерба, возникает в связи с трудовыми отношениями, поэтому к таким отношениям применяются нормы ТК РФ о материальной ответственности сторон трудового договораПо материалам судебной практики Санкт-Петербургского городского суда
Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, возможно не только по заявлению работника, но и по инициативе судаОпределение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 16.07.2018 № 56-КГ18-18
Материальная ответственность работника исключается в случае возникновения ущерба у работодателя вследствие непреодолимой силы

Источник: //www.eg-online.ru/article/390786/

Профессиональные адвокаты по гражданским делам

Можно ли взыскать материальный ущерб с гражданки, из за которой я понес убытки?

 • Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору поставки

  Истец (заказчик) обратился в суд о взыскании денежных средств с ответчика за неисполнения договора по срокам поставки материалов.

  Истица требовала компенсировать сумму задолженности по договору поставки, задолженность по неустойке, штраф за несоблюдение удовлетворения требований потребителя, расходы по оплате госпошлины, компенсации морального вреда.

  После консультации и заключения договора с клиентом, была собрана комиссия из наших специалистов, чтобы сформировать точную стратегию ведения дела.

  Судебное дело возглавила бывшая судья, адвокат Николаева Елизавета Юрьевна со своим коллегой Кохановым Н.И.

  Успешное разрешение дела состоялось  на 1 заседании с участием адвоката Коханова Н.И. В результате суд удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика сумму задолженности по договору, неустойку по договору поставки, компенсацию морального вреда, штраф и оплату госпошлины. 

  Статус дела: Дело выграно

 • Компенсация расходов на лечение и морального вреда в результате полученной травмы

  Потерпевший (истец) выступил с иском в суд о привлечении к компенсации расходов на лечение и возмещение морального вреда.

  В результате действий виновника преступления (причинение тяжкого вреда) истцу были нанесены телесные повреждения, из-за которых он получил инвалидность и был переведен на низко оплачиваемую должность, а также понес значительные расходы на лечение.

  Истец ранее обращался в суд с требованием компенсации, но в силу неопытности адвокатов и недостаточного сбора доказательных материалов, суд не удовлетворил в полной мере заявление.

  В ходе консультации с нашим юристом Захаровой Е.А., специализация которой является гражданское право, для клиента была избрана стратегия защиты, собраны все необходимые доказательные документы о расходах на лечение и подготовлено исковое заявление.

  По итогам двух заседаний суд удовлетворил требования истца в полном объеме, а именно: взыскать с ответчика в пользу истца сумму в счет компенсации расходов на лечение, в счет компенсации морального вреда, в счет возмещения утраченного заработка, на оплату юридических услуг, а также затраты на госпошлину.

  Статус дела: Дело выграно

 • Иск о признании брачного договора недействительным, признании права собственности, изменении размера доли

  На консультацию к адвокату по семейным делам, бывшей судье Николаевой Елизавете Юрьевне обратился гражданин, которому предъявлен иск о признании его брачного договора недействительным.

  На гражданина было возбуждено исполнительное производство по взысканию денежных средств, которое должно было обратиться на долю имущества данного гражданина в браке, но по брачному договору данное имущество принадлежит исключительно жене ответчика.

  Истец же требовал признать брачный договор недействительным (якобы составленным формально) и взыскать причитающийся ему долг с общего имущества супругов.

  В результате грамотно построенной защиты клиента и благодаря юридически оформленным доказательствам, суд не признал брачный договор недействительным и не изменил долю супругов (квартира осталась в собственности супругов и не перешла кредиторам).

  Статус дела: Дело выграно

 • Оспаривание завещания

  Наш специалист по наследственным делам Коханов Н.И. выступал защитником ответчика в судебном заседании по делу о признании завещания недействительным.

  Дело в том, что подзащитному по завещанию умерший гражданки досталась квартира. Но дочь владелицы не была согласна с волеизъявлением матери и подала исковое заявление в суд об оспаривании завещания, мотивируя это тем, что мать не понимала своих действий и не могла ими руководить, так как была тяжело больна.

  Наш адвокат Н.И. Коханов не признал данного факта и представил письменный отзыв на иск, указав в нем, что истцом не представлено достаточно доказательств о наличии на момент составления завещания у матери отклонений в психике.

  Изучив все материалы дела, суд принял решение отказать в признании завещания недействительным (что было в пользу нашего клиента, которому квартира перешла по наследству).

  Статус дела: Дело выграно

 • Иск о признании права собственности на самовольно реконструированный жилой дом, истец мотивировал свои требования тем, что является собственником жилого дома.

  Истец, представителем которого выступал наш адвокат по недвижимости Валуев И.Г., подал иск о признании права собственности на самовольную постройку, в государственной регистрации которой ему ранее было отказано в связи с отсутствием регистрации на реконструкцию частной собственности.

  Суду были представлены материалы, согласно которым истец является собственником дома с земельным участком, на котором и была проведена реконструкция без разрешения.

  Суд принял решение удовлетворить требования истца и признать за ним право собственности, поскольку реконструированный дом и участок земли находятся в собственности истца, его конструкции могут эксплуатироваться и находятся в технически годном состоянии, сама постройка не нарушает прав и интересов других лиц.

  Статус дела: Дело выграно

 • Обжалование решение Пенсионного фонда о взыскании взносов

  Нашим юристом Маловым Дмитрием Владимировичем было обжаловано решение Пенсионного фонда о взыскании с клиента (как с индивидуального предпринимателя) пенсионных взносов, пеней и штрафов.

  Выслушав стороны, проверив и изучив материалы дела, суд постановил признать недействительным постановление Пенсионного фонда о взыскании взносов. Таким образом, наш клиент был избавлен от дополнительных расходов.

  Статус дела: Дело выграно

 • Исковое заявление о взыскании страхового возмещения при ДТП

  Истец обратился с исковым заявлением в суд о взыскании со страховой компании возмещения по факту повреждения автомобиля в результате ДТП. Страховая компания не соглашалась в полном объеме возместить убытки, мотивируя свой отказ завышенной истцом суммой возмещения и исключила из акта якобы не относящиеся к страховому случаю повреждения.

  Наш юрист Малов Д.В.

  , профиль которого – автодела (споры со страховыми компаниями, автокредитование), представил суду все необходимые доводы и доказательства – отчет о стоимости восстановительного ремонта, акт осмотра транспортного средства, справку об участии в ДТП и другие, на основании которых суд постановил возместить все убытки на ремонт автомобиля в полном объеме. Также страховая компания выплатила расхода на оплату госпошлины, проведение оценочной экспертизы и оформление доверенности.

  Статус дела: Дело выграно

 • Дело о признании договора ренты с пожизненным содержанием недействительным

  Адвокат по семейным делам Николаева Е.Ю., бывшая судья, представляла интересы клиента по делу о признании договора ренты с пожизненным содержанием недействительным. Клиентка, крестный отец которой являлся собственником квартиры, заключила с ним договор о пожизненном содержании с последующим переходом права собственности на квартиру к ней.

  Но бывшая жена собственника квартиры после его смерти подала исковое заявление о признании данного договора недействительным с целью завладения собственностью, мотивируя тем, что ее муж был введен в заблуждение и заставлен оформить договор ренты.

  В результате предоставленных суду доказательств, вынесено решение об отказе в признании договора ренты недействительным.  

  Статус дела: Дело выграно

 • Регистрация по месту жительства

  Истец обратилась в суд с заявлением о регистрации ее по месту жительства, ее представителем по доверенности являлась наш адвокат О.Е. Петрова – бывшая федеральная судья. Организацией ей была передана по договору найма комната, где истец и проживала, но впоследствии данная организация отказала ей в регистрации.

  Суд изучил материалы дела и представленные доказательства, согласно которым истец имеет право на регистрацию в жилом помещении (согласно признакам договора социального найма), принял решение удовлетворить требования и обязать организацию зарегистрировать гражданку по месту ее фактического проживания.

  Статус дела: Дело выграно

 • Спор по заявлению работодателя о возмещении материального ущерба по результатам проведенной инвентаризации

  К нам обратился клиент, на которого был подан иск от работодателя о возмещении материального ущерба.

  У работодателя с клиентом был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности, а сам он был включен в состав коллектива путем дополнительного соглашения к договору о полной коллективной материальной ответственности.

  По результатам инвентаризации и в ходе служебного расследования работодателем была выявлена недостача товарно-материальных ценностей и определен ущерб, который обязан возместить сотрудник.

  Наш адвокат, представитель клиента по доверенности, Коханов Н.И.

  заявленные исковые требования не признал, указывая на то, что обязанности по хранению имущества работодателем не исполнены, товар находился на прилавках без средств защиты, инвентаризация проводилась в отсутствие, описи он не подписывал, контрольных рамок на входе не находилось.

  Поэтому вина клиента не доказана. В ходе судебного разбирательства, опроса и показаний свидетелей, представлению доказательств и доводов адвоката и ответчика, в возмещении материального ущерба работником работодателю было отказано.

  Статус дела: Дело выграно

 • Источник: //advokat-malov.ru/po-grazhdanskim-delam.html

  Пособие Возмещение вреда, причиненного при залитии квартиры Автор Рузыева Д

  Можно ли взыскать материальный ущерб с гражданки, из за которой я понес убытки?

  ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ

  Жизнь постоянно преподносит в т.ч. и неприятные сюрпризы. Один из самых неприятных – это залитие квартиры. Квартиру могут залить соседи, залитие может произойти по вине эксплуатирующей организации. Что делать в таких ситуациях, читайте в данном материале.

  Правовое регулирование возмещения вреда при залитии квартиры

  Все отношения, возникающие при залитии квартиры, определяются главой 58 Гражданского кодекса РБ (далее – ГК) и Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденными постановлением Совета Министров РБ от 21.05.2013 № 399 (далее – Правила пользования жилыми помещениями).

  Так, согласно ст.933 ГК вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

  В случае если причинитель вреда отказывается от добровольного возмещения причиненного вреда, такое возмещение может быть взыскано в судебном порядке.

  Кроме этого, моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законодательными актами (ст.968 ГК). Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. При этом согласно ст.

  970 ГК размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

  Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

  Подпунктом 7.11 п.

  7 Правил пользования жилыми помещениями установлено, что собственники жилых помещений, наниматели, поднаниматели жилых помещений, члены организации застройщиков, арендаторы жилых помещений, дольщики, заключившие договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов долевого строительства, иные лица, имеющие право владения и пользования жилыми помещениями (далее – граждане), обязаны возмещать ущерб, причиненный ими вспомогательным помещениям жилого дома, помещениям других граждан и организаций независимо от форм собственности при осуществлении права владения и пользования жилыми помещениями.

  Обследование и составление акта обследования, дефектного акта на ремонтно-строительные работы и сметы на ремонтно-строительные работы залитых мест

  Сам процесс обследования и составления акта обследования по факту залития и дефектного акта на ремонтно-строительные работы (далее – дефектный акт) регламентирован п.14 Правил пользования жилыми помещениями.

  Так, при выявлении дефектов и (или) неисправностей конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома (жилых и (или) вспомогательных помещений) либо небрежного пользования ими гражданами, которые привели к их повреждениям, а также повреждениям элементов отделки в жилых, в т.ч.

  подсобных, и (или) вспомогательных помещениях, имущества граждан, при обращении не позднее месячного срока граждан по данным вопросам организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, уполномоченное лицо по управлению общим имуществом, организация, управляющая общим имуществом, а также товарищество собственников и организация застройщиков, осуществляющие обслуживание жилых домов самостоятельно с участием заинтересованных сторон производит обследование поврежденного имущества и составляет акт обследования (примечание 1).

  В акте обследования, проводимого организацией, указываются причины, повлекшие повреждения, перечень поврежденных конструкций либо элементов отделки и имущества граждан, лицо, причинившее вред. К акту обследования прилагается план поврежденного помещения (жилого, подсобного, вспомогательного, нежилого) со схематичным обозначением мест выявленных в нем дефектов, неисправностей.

  На основании акта обследования организация составляет дефектный акт поврежденных помещений. При возможности самовосстановления (высыхание и др.

  ) утративших свои потребительские качества элементов отделки указанный дефектный акт составляется не позднее 20 календарных дней со дня составления акта обследования.

  В дефектном акте указываются виды и объемы ремонтно-строительных работ, качество и виды материалов отделки для ремонта поврежденных помещений.

  На основании дефектного акта по требованию одной из заинтересованных сторон (пострадавшей или виновной) составляется в установленном порядке смета на ремонтно-строительные работы (далее – смета) поврежденных помещений.

  С актом обследования, дефектным актом и сметой поврежденных помещений заинтересованные стороны (пострадавшая и виновная) ознакамливаются под роспись либо заказным письмом.

  Для возмещения причиненного вреда имуществу граждан страховой организацией или организацией, имеющей право на проведение независимой экспертизы по оценке имущества, по обращению заинтересованных сторон составляется дефектный акт на поврежденное имущество, указанное в акте обследования, и в соответствии с ним определяется сумма причиненного вреда.

  В случае возникновения спора по вопросам компенсации стоимости ремонтно-строительных работ и возмещению вреда имуществу спор разрешается в судебном порядке.

  Обратите внимание!

  По факту залития помещение должно быть обследовано дважды:

  • первый раз (обращаться необходимо в день залития или в день обнаружения залития) составляется акт обследования, в котором указываются факт залития помещения и его причины;

  • второй раз (по мере высыхания залитых мест, как правило, через 1-2 недели после залития, но не позднее 20 календарных дней со дня составления акта обследования) составляется дефектный акт, в котором указываются виды и объемы ремонтно-строительных работ, качество и виды материалов отделки для ремонта поврежденных помещений.

  Ниже приведены примерные формы акта обследования и дефектного акта.

  УТВЕРЖДАЮ

  Директор (начальник) УП ЖЭС-201

                         П.П.Петров

     (подпись)

  __________________

               (дата)

  АКТ
  обследования

  г.Минск 

  «21» июля 2012 г.

  Комиссия в составе мастера УП ЖЭС-201 Мальник А.Н., инженера УП ЖЭС-201 Куниш М.М. и слесаря-сантехника УП ЖЭС-201 Ульниц И.Е. с участием собственников квартиры № 89 дома № 15 по ул.Спортивной в г.

  Минске Кулик Марии Федоровны и квартиры № 93 дома № 15 по ул.Спортивной в г.

  Минске Зяблика Антона Михайловича в 17:20 произвели обследование квартиры № 89 по факту ее залития из вышерасположенной квартиры № 93.

  В результате обследования установлено следующее.

  21 июля 2012 г. в 13:15 гражданка Кулик М.Ф. обнаружила, что в кухне имеются свежие следы залития на потолке и стенах (из вышерасположенной квартиры № 93). После посещения ею квартиры № 93 собственник указанной квартиры Зяблик А.М. обнаружил обрыв шланга от установленной в кухне стиральной машины, в результате чего произошло залитие квартиры № 89.

  Комиссия свидетельствует факт залития квартиры № 89 (кухни) из вышерасположенной квартиры № 93.

  Приложение:

  план поврежденного помещения (кухня) со схематичным обозначением мест выявленных в нем дефектов.

  Мастер УП ЖЭС-201

  Подпись

  А.Н.Мальник 

  Инженер УП ЖЭС-201

  Подпись

  М.М.Куниш 

  Слесарь-сантехник УП ЖЭС-201

  Подпись

  И.Е.Ульниц 

  С актом ознакомлены:

  Собственник квартиры № 89

  Подпись

  М.Ф.Кулик 

  21.07.2012 

  Собственник квартиры № 93 Зяблик А.М. с актом ознакомлен. От подписи акта отказался.

  УТВЕРЖДАЮ

  Директор (начальник) УП ЖЭС-201

                         П.П.Петров

     (подпись)

  _________________

              (дата)

  ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
  на ремонтно-строительные работы

  г.Минск 

  «29» июля 2012 г.

  Комиссия в составе мастера УП ЖЭС-201 Мальник А.Н., инженера УП ЖЭС-201 Куниш М.М. и слесаря-сантехника УП ЖЭС-201 Ульниц И.Е. с участием собственников квартиры № 89 дома № 15 по ул.Спортивной в г.

  Минске Кулик Марии Федоровны и квартиры № 93 дома № 15 по ул.Спортивной в г.

  Минске Зяблика Антона Михайловича произвели обследование квартиры № 89 по факту ее залития 21.07.2012 из вышерасположенной квартиры № 93.

  В результате обследования установлено следующее.

  После залития пострадала кухня, а именно: следы залития на потолке (потолок покрашен водоэмульсионной краской – 2,56 кв.м) и на стене (стены покрашены водоэмульсионной краской – 7,012 кв.м).

  Необходимо провести следующие работы:

  – окрашивание потолка водоэмульсионной краской – 2,56 кв.м;

  – окрашивание стены водоэмульсионной краской – 7,012 кв.м.

  Мастер УП ЖЭС-201

  Подпись

  А.Н.Мальник 

  Инженер УП ЖЭС-201

  Подпись

  М.М.Куниш 

  Слесарь-сантехник УП ЖЭС-201

  Подпись

  И.Е.Ульниц 

  С актом ознакомлены:

  Собственник квартиры № 89

  Подпись

  М.Ф.Кулик 

  Источник: //bii.by/tx.dll?d=264974

  Глав-книга
  Добавить комментарий